%div %img{ src: "https://mc.yandex.ru/watch/47307528", style:"position:absolute; left:-9999px;", alt:""}
Институт истории им. Ш.Марджани
Академии наук Республики Татарстан
book
Читать
Скачать
Басмага əзерлəүче А. Гайнетдинов
Ризаэтдин Фəхретдин. Көтебе ситтə вə мөəллифлəре: Гыйльме хəдистəн
Казан: ТР ФА Ш. Мəрҗани исем. Тарих институты
2019
«Көтебе ситтə» – хəдис гыйлеменə караган хезмəт. Анда хəдис терминологиясе аңлатыла, хəдис төрлəре, үзенчəлеклəре билгелəнə, шулай ук хəдислəрне җыеп, җыентыклар төзегəн шəхеслəрнең кыскача тəрҗемəи хəллəре, эшчəнлеклəре, хезмəтлəре яктыртыла. Китап ислам дине һəм тарихы белəн кызыксынучыларга тəкъдим ителə, дини уку йорты шəкертлəре өчен дəреслек булып кулланыла ала.